LAPSEVANEMALE


Lasteaaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi, samuti lapse iseärasusi arvestades:
1. Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
2. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, esteetilist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Õiguslik seisund
Tallinna Muinasjutu Lasteaed on munitsipaalasutus.

Asukoht
Lasteaed asub Kristiine linnaosas. Lasteaial on ilus õueala, kuhu on istutatud rohkelt puid ja põõsaid

Lasteasutuse liik
Lasteasutuses on 4 rühma, neist 3 eesti õppekeelega ja 1 vene õppekeelega. Eesti õppekeelega tegutseb 1 aiarühm, 1 liitrühm ja 1 sõimerühm, vene õppekeelega tegutseb 1 liitrühm. Lasteaed on  1,5-7 aastastele lastele.

Lasteasutuse tööaeg:
Lasteaed töötab ajavahemikul 7.00-19.00.

Õppeaasta
Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatusprotsessi õppeaastat lähtudes Koolieelsete lasteasutuse seaduse 18. veebruar 1999a muudetud ja täiendatud 14.04.2004 § 16 lg 1 ja lg 2 alusel. Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini.
Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini. Suveperioodil 1. juunist kuni 31. augustini toimub  rühmades õppeaastal omandatud oskuste, teadmiste, kinnistamine ja kordamine. Õppeaasta jaotub nädalateks.


Põhimõtted lasteaias

Individuaalses

• laste ealiste iseärasuste arvestamine
• laste arengutaseme arvestamine
• laste individuaalsete võimete arvestamine
• laste soolise kuuluvuse arvestamine
• laste tervislike ja füüsiliste iseärasuste arvestamine

Integreeritus
• võimalus õppida mitmete tegevuste kaudu: mängimine, uurimine- katsetamine, lavastamine- näitlemine, ehitamine- konstrueerimine, kirjutamine- lugemine, kunst, muusika, liikumine
• võimalus tajuda mitmete meelte abil: kuulamine, nägemine, haistmine, maitsmine, kompimine
• kodulooline ainekäsitlus üldõpetuse vormis

Järjepidevus ja elulähedus
• kergemalt- raskemale
• lihtsamalt- keerulisemale
• lähemalt- kaugemale
• tuntult- tundmatule

Juhend dokumendid ja tegevuse üldised juhised
Lasteasutus juhindub:
• Koolieelse lasteasutuse seadusest;
• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest;
• Teistest EV õigusaktidest;
• Lasteaia põhimäärusest;
• Heaks kiidetud õppekavast ja teistest püstitatud eesmärkidest;
• Üldtunnustatud pedagoogika põhimõtetest ja heast tavast;
• Lasteaia arengukavast;
• Rühmareeglitest igas vanusrühmas.

Koostöö lapsevanematega
Lasteasutus tutvustab lastevanematele õppekava, rühma aasta ja nädala tegevuskavasid. Lasteasutus loob lapsevanematele võimalused osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel ning hinnangu andmisel lasteasutuse tegevuse kvaliteedile.
Lasteasutus teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengu ja õppimise tulemustest ning kaasab ta hinnangu andmisse. Lasteasutus loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu kasvatusküsimustes.
Kord aastas viib pedagoog lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mille eesmärgiks on usalduslikus õhkkonnas info vahetamisaega saavutada kooskõla lapsevanema ootuste ja lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja põhimõtete vahel ning toetada lasteasutuses õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamist, arvestades iga lapse huvisid, võimeid ja vajadusi.
Info edastamine lastevanematele toimub nii suuliselt, kui ka läbi  teadetetahvli, stendi ja kodulehekülje.

Arenguvestluse käigus:
• antakse kahepoolset tagasisidet lapse arengust ja õppimisest;
• hinnatakse lasteasutuses toimunus õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusi;
• kavandatakse mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu ja õppimise toetamisel.

Vastastikune abi ja usaldamine
• Vestlused hommikuti ja õhtuti - kasvataja kirjeldab lapse päevaseid tegemisi, tuletab meelde kohtumisi või sündmusi.
• Arutelud lapse edusammudest, kasvatusmeetoditest, harjumustest, individuaalsetest iseärasustest, et jõuda paremini ühisele eesmärgile.
• Vajadusel pakkuda lapsevanematele teemakohast kirjandust, hiljem vestelda.
• Majas toimuvad direktori vastuvõtud.

Üritused
• Pakkuda vanematele temaatilisi üritusi (isadepäev, emadepäev, jõulupidu) ja muidugi rühmasisesed üritused ja väljasõidud.
• Pakkuda vanematele võimalust tulla tutvustama ja rääkima oma ametitest.