Õppetöö


Vaata Tallinna Muinasjutu Lasteaia õppekava siit:

 Õppekava


ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Laps ja tema vajadused on kogu õppe- ja kasvatustegevuse keskpunkt. Täiskasvanul on sealjuures toetav, abistav ja nõustav funktsioon.

Arvestame lapse vanuselisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi. Eesti rahvatraditsioone ja kultuuripärandit. Lasteaed on pere ja kodu partner, tugi õppe- ja kasvatustöös.
Last julgustatakse aktiivselt, iseseisvalt ja loovalt mõtlema ja tegutsema. Lapsele on tagatud sujuvad üleminekud kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli.

Õppetegevuses lähtutakse järgmistest printsiipidest:
• eakohasus;
• võimetekohasus;
• arengupotentsiaal;
• lapse motiveerimine ja tema vabatahtlikkus;
• integratsioon erinevate ainete vahel.

Õppe- ja kasvatustegevus aitab lastel kujundada oma arusaama:

• füüsilisest maailmast mõõtmise, kaalumise, klotsidest ehitamise, vee- ja liivamängude, värvide segamise ja erinevate kunstimaterjalide katsumise läbi.
• ühiskonnast ja kultuurist mängude, loovmängude, kokanduse, lugude kuulamise ja ettelugemise, ühiskondlike sündmuste, rahvakalendritähtpäevade tähistamise abil.
• loogikast ja matemaatikast mõõtmise, kaalumise, võrdlemise, loendamise, vastete leidmise, korrastamise, järjestamise, sorteerimise ja klassifitseerimise abil.
• kõnest ja kirjakeelest lugemise kirjutamise, joonistamise, dikteerimise, kuulamise ja oma ideede väljendamise abil.

Lastel on piisavalt aega enda ümbritseva avastamiseks; võimalus õppida erinevaid teid pidi ja võimalus oma tööd näidata.


  2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel

  Lapsed oskavad viisakalt ja sallivalt käituda nii teiste lastega kui ka täiskasvanutega

  Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

Teema: Rahvakalender

 Eesmärk:

Lastel laienevad teadmised rahvakalendrist, eesti rahva traditsioonidest