Mõmmikud

 Rühmad

Mõmmikud

Mõmmikute rühmas käivad 2-5 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel.


Õpetajad
 Kerli
 Kai
       

Õpetaja abi
  Natalja

Muusikaõpetaja
 Maia

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51922719
Rühma listi aadress: mommikudlist@muinasjutu.edu.ee

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
Mina ja keskkond
Kunst (voolimine)
Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
Matemaatika

 Teisipäev
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Matemaatika
 Muusika (09:00)
 Liikumine (11.30)

Kolmapäev
 Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Kunst (joonistamine)
 Mina ja keskkond

 Neljapäev
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Matemaatika
 Muusika (09:30)

Reede
 Mina ja keskkond
 Kunst (kleepetöö)
 Liikumine (9.50)


Liikumine 
Teisipäeval kell 11.30
Reedel kell 09.50

Muusika
Teisipäevall kell 09:00
Neljapäeval kell  09:30

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks:

• Laps tuleb iseseisvalt toime eakohaste tegevustega.
• Eri rahvusest laste integreerimine eesti kultuuri ruumi - muukeelne laps oskab kasutada eesti keelseid sõnu ja fraase.