Mõmmikud

Rühmad

Mõmmikud

Mõmmikute rühmas käivad 2-5 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel.


Õpetajad
    
    Kerli
     

Õpetaja abi
  Natalja

Muusikaõpetaja
 Maia

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51922719
Rühma listi aadress: mommikudlist@muinasjutu.edu.ee

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
Mina ja keskkond
Kunst (joonistamine)
Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
Muusika (11:00-11:30)

Teisipäev
1.Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2.Kunst (voolimine)
3.Matemaatika
4.Liikumine (11.30)

Kolmapäev
1. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
2. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
3. Mina ja keskkond

 Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3. Muusika (09.25-09:55)

Reede
1. Mina ja keskkond
2. Kunst (kleepetöö)
3. Liikumine (9.50)


Liikumine 
Teisipäeval kell 11.30
Reedel 9.50

Muusika
Esmaspäeval kell 11:00
Neljapäeval kell  09:25

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2017/2018 õppeaastaks:

• Laps tuleb iseseisvalt toime eakohaste tegevustega.
• Eri rahvusest laste integreerimine eesti kultuuri ruumi - muukeelne laps oskab kasutada eesti keelseid sõnu ja fraase.