Teenused ja hinnad

Toitlustustasu

 Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem.
• Toiduraha maksumus on 1,80 eurot sõimerühmas ja 2,00 eurot päevas lasteaiarühmas (Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4; 04.10.2017).
• Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot (alus: Tallinna Linnavolikogu määrus nr 7; 04.03.2004).

Peredel, kelle kuu sissetulek  pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus tuleb esitada direktorile  septembri ja jaanuari kuu 1. nädalal. Dotatsiooniavaldusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

Alates 1.septembrist 2017 tasub Tallinna linn lasteaialapse toidupäeva kulu.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusest nr 17 katab Tallinn lasteaialapse toidupäeva kulu piirmäära ulatuses (sõimerühm - 1,80 eurot ja lasteaiarühm, liitrühm - 2,00 eurot) . Meie lasteaia toidupäeva maksumus ei ületa kehtestatud piirmäära seega lasteaia laste toidupäeva maksab kinni Tallinna linn. Soodustus kehtib alates 1.septembrist ja ainult neile lastele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Tallinn.

Osalustasu

Alates 1. jaanuarist 2022 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 79,79 eurot  Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" ).

Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).
• Vanema osa tuleb vanemal tasuda jooksva kuu eest vastavale lasteasutuse tulukontole.
• Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne.), tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.
• Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele.

 Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi täitmise infomaterjalid leiad  siit:
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

Tallinna Muinasjutu Lasteaia arved koostab Tallinna Haridusameti II sektori raamatupidamise osakond. Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel  rühmaõpetajalt.

Ruumide rent

Lasteaia saali on võimalik rentida huvitegevuse läbiviimiseks. Lasteia saali suurus on 60 ruutmeetrit. 
Saali kasutamise tunnihind huvitegevuse läbiviimiseks  tööpäevadel esmaspäevast reedeni  on 6,00 €.

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud  Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine".