TÖÖKORRALDUS, SUVI 2020

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA
TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020
Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 
Kokkulepped lasteaias:

1. Laste vastuvõtt 
*Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi.
*Lapsi võetakse vastu õues, välisuksel või eeskojas.
*Vanematega suhtlemisel järgitakse Terviseameti soovitusi.
*Kõiki lapsi kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
*Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
*Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
*Last vastuvõtval töötajal kinnises ruumis on soovituslik kasutada isikukaitsevahendeid (näomask, visiir).

2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)   
Kõikide ennetus- ja järelmeetmete rakendamisel lähtutakse Terviseameti juhistest https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc    https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja korraldustest https://www.terviseamet.ee/et
 
Nakkuse ennetamine
*Töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
*Lasteaia töötajatel on võimalik soovi korral kasutada isikukaitsevahendeid: maski, visiiri, kindaid.
*Kaitsemaski/ visiiri kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja kasutustingimustest.
*Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit), seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta.
*Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid
Haigussümptomite ilmnemine lasteaias
*Lasteaias peab kaitsemaski kandma kohapeal haigestunud õpetaja või laps.
*Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik vm), siis tuleb laps isoleerida tagades järelevalve kuni vanema saabumiseni.
*Respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel lasteaia töötajal lahkub viimane viivitamatult koju ja konsulteerib perearstiga.
Koristamine ja hügieen
*Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid ladustakse ja käitletakse järgides terviseohutuse nõudeid.
*Ruumides ja pindadel toimub märgkoristus, koristamisel puhastatakse rühmaruumis ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jt käega katsutavad kohad. Tualettruumis pestakse ja desinfitseeritakse sisustus ja pinnad nõuetekohaste vahenditega.
*Üldkasutatavad wc-d on varustatud seebiga, käte desinfitseerimisvahendiga ja paberkäterätikutega.
*Koristustarvikud pestakse nõuetekohaselt iga koristuskorra lõpus.
*Ruume tuulutatakse regulaarselt, minimaalselt 15 minutit korraga, et tagatakse piisav õhuvahetus.
*Mänguasjade pesemine (sh desinfitseerimine) toimub vastavalt määrdumisele, kuid vähemalt korra nädalas. Karvased mänguasjad ei ole lubatud.
*Koduste mänguasjade kaasa toomine lasteaeda ei ole lubatud va. isiklik kaisukas, mis ootab last lasteaia voodis kuni lapse suvepuhkuseni.
Laste hügieen
*Lastele õpetatakse käte pesemist. Kätepesu toimub koheselt hommikul lasteaeda (rühma) tulles, enne söömist, peale wc kasutamist, õuest tulles, peale aevastamist ja köhimist, nina nuuskamist.
*Igal lapsel on oma käterätik, mida pestakse regulaarselt või nõuetekohasest tihemini. Võimalusel kasutatakse ühekordseid paberrätikuid.
*Nina nuuskamiseks kasutatakse salvrätte, mis peale ühekordset kasutamist visatakse kohe ära.

3. Rühmade komplekteerimine
*Uute rühmade komplekteerimine toimub 01.05-15.08.2020
*Kohapakkumised edastatakse Hariduse andmekogu kaudu.
*Lapsevanemaga suheldakse e-kirjade või telefoni teel.
*Lasteaia ja rühmade info (sh fotod) jagatakse lasteaia kodulehe kaudu.
*Lasteaiaga tutvutakse kokkuleppel järgides kõiki tervisekaitse nõudeid: käte desinfitseerimine, maski kasutamine jt.

4. Õppe- ja kasvatustöö
*Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näitavad ette, kuidas käsi õigesti pesta.
*Lasteaia saal (sh spordiruumid) ei ole ristkasutuses. Muusika ja liikumistegevused toimuvad võimalusel õues või rühmaruumis.
*Rühmad viibivad võimalikult palju õues õppetegevuste läbiviimisel, lasteaeda tulles ja koju minnes
*Uute lastevanemate koosolekud korraldatakse distantsilt või lasteaia saalis/õuealal tervisekaitsenõudeid järgides.
*Õppe- ja kasvatustöö info on leitav www.eliis.ee

5. Toitlustamine
*Toidu valmistamisel ja käitlemisel järgitakse kõiki tavapäraseid tervisekaitsenõudeid.
*Toitlustamisel  puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
*Rangelt jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
*Vee joomiseks tuleb lastel kasutada isiklikku joogitopsi/tassi.
*Joogivee õue kaasa võtmiseks kasutada võimalusel korduvkasutatavat ja masinpestavat nimelist joogipudelit, mida saab kaasa võtta ka õue.
*Toitu valmistatakse kohapeal, lapsed söövad oma rühmatoas.
*Nõudepesu toimub tavapäraselt.

6. Kommunikatsiooni juhtimine
Tallinna Muinasjutu Lasteaia üldkontaktid
Tel: 6561181
E-post: direktor@muinasjutu.edu.ee
Rühmade kontaktid:
Tibud: 51907914
Mõmmikud: 51922719
Muumid: 54933285
Pääsukesed: 51961627
Koduleht: www.muinasjutu.edu.ee
E-keskkond: www.eliis.ee
Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:
*Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu;
*personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personalimeililisti kaudu;
*lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu.
Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:
*juhtkond – suuliselt, e-posti ja telefoni teel;
*lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel ja ELIIS infosüsteemi kaudu.
Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:
*juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;
*õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga
*Lapsevanem kasutab lasteaeda sisenemise hetkest kaitsemaski.
*Enne majja sisenemist desinfitseerib käed ja hoiab teiste suhtes mõistlikku distantsi.
*Uute laste vastuvõtmine toimub järk-järgult kokkuleppel lasteaiaga (lepitakse harjutamise päevad kokku).
*Lapse harjutamine lasteaiaga toimub koos lapsevanemaga kuni 5 järjestikust tööpäeva (kell 08.00-12.00) alates lasteaia esimesest päevast.
*Peale hommikusööki viibivad lapsed koos lapsevanemaga õues.
*Lapsel on kaasas isiklik nimeline joogipudel.
*Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, eraldi toa ja ilmastikule vastavad õueriided. Määrdunud riiete jaoks kilekotid.
*Pehmed mänguasjad on soovitatav eriolukorra lõppemiseni laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

8. Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek
Asenduslasteaiad:
Tallinn Linnupesa Lasteaed 29.06.2020-14.07.2020 (16 päeva)
Tallinna Vindi Lasteaed: 15.07.2020-28.07.2020 (14 päeva)
*Lapsevanem tutvub ja täidab asenduslasteaia kodukorra reegleid.
*Lapsevanem toob ja viib lapse asenduslasteaeda lasteaia päevakava järgides. Laps antakse rühmaõpetajale üle järgides lapse vastuvõtmise ja koju saatmise reegleid.
*Rühm asenduslasteaias määratakse arvestades lasteaia töökorraldust.
*Asenduskoht teise lasteaeda saadakse vanema avalduse alusel, mis on eelnevalt esitatud oma lasteaia direktorile määratud kuupäevaks (15.05.2020), kus on määratletud koha kasutamise ajavahemik.
*Vanema poolt esitatud avalduses märgitud perioodi eest esitab asenduslasteaed arve. Toidupäeva arvestuses lähtutakse kinnitatud asenduslasteaia toidukulu maksumusest ja Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 https://www.riigiteataja.ee/akt/423092017022

9. Laste kojuminek
*Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel või eeskojas.
*Lapsevanematel ei ole lubatud jääda koos lapsega territooriumile mängima. Kui vanem soovib, et laps saaks õhtupoolsel ajal õues lasteaia mänguväljakul mängida, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.
*Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 18:45 (lasteaed avatud kuni 19:00), et vajadusel saaks laps rühmast vajalikud asjad koju kaasa võtta või teostada isikliku hügieeni toiminguid.
*Võimalusel võtab õpetaja/laps koju viidavad asjad kotiga õue kaasa.
*Enne lasteaia sulgemist suveperioodiks (29.06.-28.07.2020) võtab laps lasteaiast kaasa kõik oma asjad.